CQD? / DWC?

Qu’est-ce qu’un contrat de quartier durable?
Wat is een duurzaam wijkcontract?
 
[Nederlandse versie hieronder]

Définition et types d’interventions

Le Contrat de Quartier Durable est un plan d’action, limité dans le temps et dans l’espace, pour améliorer la qualité de vie des habitants. Il est conclu entre la Région, la commune et les habitants d’un quartier bruxellois. Il fixe un programme d’interventions à réaliser avec un budget défini.

Dans un esprit de « renforcement » des quartiers, les projets menés dans les Contrats de Quartier Durables sont principalement structurés pour répondre à des besoins cruciaux en matière de logements (destinés en priorité aux bas et moyens revenus); d’équipements et infrastructures de proximité (priorité à la petite enfance et la jeunesse); d’espaces publics (convivialité et accessibilité, mobilité « douce », etc.); d’actions socio-économiques (insertion socioprofessionnelle et formation; sensibilisation; soutien scolaire; cohésion sociale; prévention; etc.); d’espaces productifs, économiques et commerciaux (entreprises et commerces de proximité).

Plus d’infos :  www.quartiers.irisnet.be ou téléchargez notre synthèse
________________

Definitie en soorten interventies

Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan, beperkt in tijd en ruimte, om de levenkwaliteit van de inwoners te verbeteren. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Het legt een programma vast van te verwezenlijken interventies met een welbepaalde begroting.

In de geest van “versterking van de wijken” zijn de projecten die in het kader van de Duurzame Wijkcontracten worden uitgevoerd, voornamelijk gestructureerd om in te spelen op cruciale behoeften over huisvesting (bestemd voor lage en middelgrote inkomens); buurtvoorzieningen en infrastructuren (prioriteit aan kinderen en jongeren); openbare ruimten (gezelligheid, toegankelijkheid, zachte mobiliteit, enz.); sociaaleconomische acties (socio-professionele inschakeling en opleiding; bewustmaking ; schoolse ondersteuning; sociale cohesie; preventie; enz.); productieve, economische en commerciële ruimten (buurtondernemingen en winkels).

Meer info : www.wijken.irisnet.be of download onze samenvatting