mercredi 13 avril 2016

Verdurisons ensemble les rues du quartier ! - Demande jusqu'au 15.07.2016
Laten we samen de straten van de buurt begroenen! - Aanvraag tot 15.07.2016

[Nederlandse versie hieronder]

Dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Albert, nous vous proposons d’installer des plantes grimpantes en façade. Beaucoup d’habitants ont émis l’envie de verduriser les rues du quartier au cours de nos rencontres. Nous partageons cette volonté et souhaitons la soutenir.

Le coût de l’achat et de l’installation sera couvert par la Commune en échange d’un engagement de votre part quant à l’entretien régulier de la plante grimpante installée devant chez vous pendant une durée minimale de 3 ans.

Vous aussi vous souhaitez que votre rue soit bordée de plantes ? Cette proposition vous intéresse et vous êtes prêt à vous engager ?

Comment faire ?
D’abord, vérifiez que votre logement est bien situé dans le périmètre du Contrat de Quartier Durable Albert.  Consultez cette carte

Ensuite :
  • Vous choisissez une plante parmi les 10 variétés proposées (à cocher dans le formulaire) ! Veillez à l’ensoleillement de votre façade car certaines plantes en exigent plus pour se développer.
  • Vous vous engagez pour une durée minimale de 3 ans à entretenir cette plante et vous prenez connaissance des quelques règles simples !
Si vous êtes locataire ou que vous n’êtes pas l’unique propriétaire du bâtiment, il est primordial que vous obteniez l’autorisation préalable de votre propriétaire ou de la copropriété, et que vous la joigniez à ce formulaire.

Et la suite ?
La commune se charge du reste gratuitement !
Dès l’ensemble des demandes récoltées, un planning sera établi et nous vous tiendrons informés de la période d’installation des plantes grimpantes (vers septembre-octobre 2016).

N’hésitez plus et lançons ensemble ce projet pour plus de convivialité dans le quartier !

Téléchargez ici :
___________________________________

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract stellen wij voor dat u klimplanten op uw gevel aanbrengt. Tijdens onze ontmoetingen hebben veel inwoners immers te kennen gegeven dat zij de straten in de wijk graag groener zouden willen maken. Wij delen deze wens en willen die ondersteunen.

De kosten voor de aankoop en plaatsing zullen worden gedekt door de Gemeente; in ruil verbindt u zich ertoe uw klimplant minstens drie jaar lang te onderhouden.

Droomt u ook van een straat boordevol planten? Interesseert dit voorstel u ook en bent u bereid zich te engageren?

Hoe doe ik dat?
Kijk eerst na of uw woning zich wel degelijk in de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Albert bevindt.  Raadpleeg deze kaart

Vervolgens:
  • heeft u de keuze uit 10 voorgestelde soorten (aan te vinken in het formulier)! Hou rekening met het aantal uren zonneschijn op uw gevel, want sommige planten hebben er meer nodig dan andere om zich te ontwikkelen.
  • verbindt u zich er voor minstens drie jaar toe deze plant te onderhouden en neemt u kennis van enkele eenvoudige regels!
Indien u huurder bent of niet de enige eigenaar van het gebouw bent, is het van cruciaal belang dat u de voorafgaande toestemming krijgt de eigenaar of de mede-eigendom en deze bij het formulier voegt.

En daarna?
De Gemeente doet de rest, gratis!
Zodra alle aanvragen ontvangen zijn, zal er een planning worden opgesteld. Wij zullen u op de hoogte houden van de periode waarin de planten geplaatst zullen worden (rond september-oktober 2016).

Aarzel niet; laten we samen dit project opstarten en voor meer gezelligheid in de wijk zorgen!

Download hier: