mercredi 26 avril 2017

Un Pôle Culturel à l’Abbaye de Forest ?!
Een Culturele Pool in de Abdij van Vorst?!

[Nederlandse versie hieronder]

C’est le projet ABY !

Un projet ambitieux de rénovation du site de l’Abbaye de Forest et sa reconversion en Pôle Culturel. Celui-ci intégrera l’Académie de musique, de danse et des arts parlés, la bibliothèque francophone (Biblif), des salles d’expositions du Brass, une salle de spectacle, un espace jeunesse, des locaux polyvalents et un café restaurant.

Venez-vous informer à la soirée d’information le mardi 9 mai 2017 à 18h30.

Nous vous donnons rendez-vous à l’Abbaye, dans l’espace Geleystbeeck (au rez-de-chaussée, à côté du château).

Plus d’info ici

Contact : aby@forest.brussels – 02/348 17 04.
_______________________

Dat is het ABY-project!

Een ambitieus project voor de renovatie van de site van de Abdij van Vorst en zijn omschakeling tot Culturele Pool. Hierin worden de volgende functies opgenomen: de Académie de musique, de danse et des arts parlés, de Franstalige Bibliotheek (Biblif), tentoonstellingszalen van Brass, een spektakelzaal, een ruimte voor de jeugd, polyvalente lokalen en een café-restaurant.

Laat ons u erover vertellen op de informatieavond, op dinsdag 9 mei om 18u30.

Afspraak in de Abdij, in de Geleytsbeekruimte (benedenverdieping, naast het kasteel)

Meer info hier

Contact: aby@vorst.brussels – 02/348 17 04.

lundi 10 avril 2017

9ième édition du Printemps de l’Environnement - 20 au 26 avril 2017
9e editie van de Mileulente - 20 tot 26 april 2017

[Nederlandse versie hieronder]

Depuis 2009, la cellule environnement de la commune de Forest organise chaque année « le printemps du développement durable » rebaptisé cette année «Printemps de l’Environnement ». L’édition 2017 aura lieu du 20 au 26 avril prochain. 

Pendant cette action, la cellule et ses partenaires proposent aux Forestois un ensemble d'activités concrètes liées aux développements durables. (Conférences, ateliers, découvertes, animations) accessibles à toutes et tous. L’objectif du Printemps de l'environnement est de montrer qu'il est possible d'agir localement.

Découvrez ici le programme complet de cette 9e édition ou sur le site internet de la commune.
______________________________

Sinds 2009 organiseert de cel leefmilieu van de gemeente Vorst elk jaar de « Lente van de duurzame ontwikkeling » die « Millieulente » dit jaar wordt hernoemd. De 9e editie zal plaats vinden van 20 tot en met 26 april 2017.

Tijdens deze actie bieden de cel en haar partners aan de Vorstenaren een geheel aan concrete activiteiten die verband houden met duurzame ontwikkeling (Conferenties, workshops, ontdekkingen, animatie) die toegankelijk zijn voor iedereen. De doelstelling van de Milieulente bestaat erin aan te tonen dat het mogelijk is om lokaal te handelen.

Ontdek hier het volledige programma voor deze 9e editie of op de website van de gemeente.