mercredi 21 décembre 2016

CQD Albert... 5 ans déjà! Quoi de neuf dans le quartier ?
DWC Albert... al 5 jaar! Wat is er nieuw in de wijk?

[Nederlandse versie hieronder] 

A quelques jours de la clôture du Contrat de Quartier Durable Albert, l'heure est au bilan!

Un parc Marconi flambant neuf, inauguré en septembre 2016, qui depuis ne désemplit pas ! Une véritable satisfaction pour nous tous de voir petits et grands profiter des jeux, des nouveaux bancs, des fresques colorées… Et la nature s’invite au-delà, puisqu’une quarantaine de plantes grimpantes en façade égaieront maintenant ici et là les rues du quartier.

Mais ce n’est pas tout, d’ici à juin 2019, ce ne sont pas moins de 56 places en crèches qui seront rénovées à la Ruche et aux Bout’chics, et 22 places créées, une contribution non négligeable à l’accueil de la petite enfance.

Les adultes ne seront pas en reste, puisqu’au CENTR’AL, complexe culturel et sportif, vous pourrez dès 2019 vous essayer au yoga, à la danse ou aux arts martiaux, faire une petite pause gourmande, flâner devant une exposition ou encore vous passionner pour une conférence. Le tout dans deux bâtiments exemplaires au niveau énergétique !

La place Albert fera aussi peau neuve : mobilier, jets d’eau, revêtement lisse mais non glissant,  parkings vélos,... Pas de panique, en attendant, vous pouvez continuer à faire vos emplettes au marché Albert, à quelques pas de là, sur le Square de la Délivrance.

Et le logement ? La SLRB construira 12 logements dont deux à destination de personnes à mobilité réduite en lieu et place de l’actuelle friche autour de la sortie de pré-métro au 169, ch. d’Alsemberg.

Enfin, aux côtés du centre sénior (CRPR), rue Marconi, prendront place les nouveaux locaux de la maison de quartier, le Partenariat Marconi. Salles de classe, atelier artistique et salle polyvalente, dans un bâtiment exemplaire au niveau énergétique, abriteront des activités tous publics ! Et en intérieur d’îlot, de nouveaux jardins avec une gestion durable des eaux de pluie : une terrasse réservée aux séniors, des pistes de pétanque, un espace ludique, un potager collectif et de grandes esplanades.

Si le quartier bouge, c’est aussi grâce à vous, merci à vous tous, merci aux habitants et aux associations qui ont oeuvré et oeuvrent au quotidien à l’amélioration du quartier !

Au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins
Marc-Jean GHYSSELS, Bourgmestre
Charles SPAPENS, Echevin de la Revitalisation des quartiers
Et l’équipe du contrat de quartier


En savoir plus?
_________________________________________

Over enkele dagen wordt het Duurzaam Wijkcontract Albert afgesloten - Tijd om de balans op te maken!

In september 2016 werd een splinternieuw Marconipark ingehuldigd, en sindsdien is er zeker geen sprake van een leegloop! Voor ons is het een waar genoegen om te zien hoe jong en oud geniet van de speeltuigen, de nieuwe bankjes, de kleurrijke fresco’s ... En de natuur baant zich ook buiten het park een weg, aangezien de straten van de wijk her en der zullen worden opgefleurd door klimplanten op de gevels.

Maar er is meer: tegen juni 2019 zullen er niet minder dan 56 plaatsen in kinderdagverblijven gerenoveerd worden in La Ruche en in Les Bout’chics, en 22 nieuwe plaatsen worden toegevoegd, een niet verwaarloosbare bijdrage voor de kinderopvang.

Ook de volwassenen zullen aan hun trekken komen, aangezien u vanaf 2019 gebruik kunt maken van het cultuur- en sportcomplex CENTR’AL om te proeven van yoga, dans of vechtsporten, een kleine smulpauze te nemen, rond te kuieren op een tentoonstelling of geboeid te raken door lezing. Dit alles in twee voorbeeldgebouwen wat betreft energieprestaties!

Ook het Albertplein zal in een nieuw jasje gestoken worden: meubilair, fonteinen, effen maar niet glibberige bekleding, fietsparkings ... Geen paniek: in afwachting kunt u uw inkopen blijven doen op de Albertmarkt, op een boogscheut daar vandaan, op de Verlossingssquare.

En de huisvesting? De BGHM zal 12 woningen bouwen waarvan twee voor personen met beperkte mobiliteit op het braakliggende terrein aan de uitgang van het premetrostation  (Alsembergsesteenweg 169).

Tot slot zullen naast het seniorencentrum (RCGO) van de Marconistraat de nieuwe lokalen van het buurthuis, het ‘Partenariat Marconi’, gevestigd worden. Klaslokalen, artistiek atelier en polyvalente zaal, in een voorbeeldgebouw wat betreft energieprestaties, zullen onderdak bieden aan activiteiten voor elk publiek!

En aan de binnenkant van het huizenblok komen nieuwe tuinen met een duurzaam beheer van het regenwater: een terras gereserveerd voor de senioren, petanquebanen, een ludieke ruimte, een collectieve moestuin en grote esplanades.

Maar als er schwung zit in de wijk, dan is dat ook dankzij u. Dank dus aan u allen, dank aan de bewoners en verenigingen die iedere dag hebben gewerkt en nog steeds iedere dag werken aan de verbetering van de wijk.

In naam van het College van Burgemeester en Schepenen
Marc-Jean GHYSSELS, Burgemeester
Charles SPAPENS, Schepen van Heropleving van de wijken
En het team van het wijkcontract


Meer informatie?
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire